Sună acum: +40 751 258 080

februarie 2018

100% funded

It’s late.

It’s 11 at night.

The phone`s ringing.

I have a friendship request.

From Alin.

He has a problem.

A „buba” appeared on the operated foot.

Operated two years ago.

Osteosarcoma … that is BONE CANCER.

Alin never give up. He asks how he can do – now and here – to get some analysis. To let me see the „buba”. I have not faced situations where the children are so determined to find answers that they are able to break down the mountains.
Alin is 16 years old. He completed chemotherapy for two years. I have a whole suitcase of memories with him! He starts checking DVDs, archiving them on his own, posting analyzes, and copying imagery and documents as quickly as possible.

It frightens that paper that says „risk of tumor recurrence” …
It’s done 1 night and he still sends, consciously, everything I ask, like a big man who has a job to do. At 2, we’re done. I tell him to go to sleep because I need him tomorrow. I’m thinking that no kid has ever done so yet, and I think his mother, Mihaela, is so scared she’s afraid of both phone and answers. And to be damn if I do not understand her… any time, any of us can be in this situation, without knowing it.

 I’m scared and proud of Alin. And I believe in myself that such a child, with such determination, no matter where he comes from, has the power to overcome any obstacle. And the right to fair treatment on the part of others.

And he has the right to shout: HELP!
And he has the right to get it.
This courage, this maturity and discipline I have seen only to the great little heroes of the Department of Oncology of M.S. Curie in Bucharest.

 

We have an answer.
The answer is not OK.
Alin has to leave.
The Romanian medical system can help him up to a certain point. The point where global medical discoveries that save children are no longer in Romania. It’s not the doctors here, but the whole system in which they and the patients struggle to solve the small problems while a big dragon appears behind everyone, the dragon called CANCER.

Alin needs money to reach and survive there, money that will not be settled in any way by the Romanian state. About 2,000 euros. It’s not much if we mobilize!

Let’s show Alin that he can go further – to the Rizzoli Orthopedic Institute in Bologna, Italy – the place where medical research has peaked in Europe in terms of bone tumors.

Donations can be done here!

 

100% funded

E târziu.

E 11 noaptea.

Bipăie telefonul.

Am o cerere de prietenie.

De la Alin.

Are o problemă.

A apărut o “buba” la piciorul operat.

Operat, în urma cu 2 ani.

De osteosarcom. Adică cncer osos.

Alin nu se lasă. Întrebă cum poate face – acum și aici – să primesc niște analize. Să văd ”buba”. Nu m-am mai confruntat cu situații în care copiii sunt atât de  determinați să afle răspunsuri încât devin în stare să dărâme munții.
Alin are 16 ani. A terminat de doi ani chimioterapia. Am o valiză de amintiri cu el! Începe să verifice DVD-urile, să le arhiveze singur, să își pozeze analizele, se descurcă și cu trimiterea imagisticii, și cu actele, cât poate de repede.

Îl sperie hârtia aia pe care scrie „risc de recidivă tumorală”…
Se face 1 noaptea și tot trimite, conștiincios, tot ce îi cer, ca un om mare care are o sarcină de servici. La 2, terminăm. Îi zic să se culce că am nevoie de el mâine. Mă gândesc că niciun copil până acum nu a mai făcut asta și cred că mama lui, Mihaela, e așa de speriată că-i e frică și de telefon și de răspunsuri. Și să fiu a naibii dacă nu o înțeleg… în orice moment, oricare dintre noi, se poate afla în situația asta, fără să știe.

Sunt speriată și mândră de Alin. Și cred, în sinea mea, că un astfel de copil, cu o astfel de determinare, indiferent de unde vine, are puterea de a învinge orice obstacol. Și dreptul la un tratament echitabil din partea celor din jur.
Și are dreptul să strige AJUTOR!
Și are dreptul să îl obțină.
Acest curaj, această maturitate și disciplină nu le-am văzut decât la marii eroi mici de pe sectia de Oncopediatrie a spitalului M.S. Curie din București.

Avem un răspuns.
Răspunsul e OK.
Alin trebuie să plece.
Sistemul medical românesc îl poate ajuta până la un anumit punct. Punctul în care descoperirile medicale mondiale care salvează copiii nu mai ajung în România. Nu medicii sunt de vină aici ci întregul sistem în care ei și pacienții se chinuie să rezolve micile probleme pe când un mare balaur apare în spatele tuturor, balaurul numit CANCER.

Alin are nevoie de bani ca să ajungă și să supraviețuiască acolo, bani care nu vor fi decontați în niciun fel de către statul român.  Vreo 1000 de euro. Nu e mult dacă ne mobilizăm!

Această campanie s-a încheiat în noiembrie 2018.

100% funded