Sună acum: +40 751 258 080

Ordin 1011/2011

Ordinul1011_Grafic

Pacientul
(sau o rudă pana la gradul IV, sau reprezentantul legal al pacientului):

1. va cere medicului curant o scrisoare medicală sau un raport medical, în care să se specifice clar că: tratamentul/transplantul de care pacientul are nevoie nu se poate efectua în România (cu motivaţie, ex: nu există bancă de donatori, nu există tehnica necesară în România etc.) şi se recomandă efectuarea tratamentului/transplantului într-o clinică din străinătate.

ATENŢIE: Scrisoarea/raportul medical trebuie să aibă parafa medicului curant şi ştampila unităţii sanitare în care bolnavul a fost îngrijit.

2. va depune următoarele acte la Direcţia Sanitară teritorială de resedinţă, pentru întocmirea dosarului medical necesar obţinerii fondurilor:
– cerere pentru trimiterea la tratament în străinătate
– scrisoarea medicală (în original) primită de la medicul curant, de specialitate, privind efectuarea tratamentului în străinătate
– bilet de ieşire din spital
– analize medicale (copie)
– C.I.
– copia fişei medicale din care să reiasă clar diagnosticul

ATENŢIE: Dosarul depus va primi de la Direcţia Sanitară teritorială un număr de înregistrare, în baza căruia pacientul va putea solicita informaţii privind stadiul acestuia. (Ord. 1011/2011 art 2; alineatul 2)

3. va merge la investigaţii medicale la Comisia Teritorială, după trimiterea dosarului de către Direcţia Sanitară (dosarul va fi trimis în termen de 2 zile lucratoare de la data depunerii acestuia)

4. În cazul aprobării dosarului medical pentru tratament în străinătate de către Comisia Teritorială, pacientul (ruda/reprezentant legal) are posibilitatea (în urma unui angajament scris cu Direcţia Sanitară Teritorială) să corespondeze direct cu clinicile din străinătate recomandate de Comisie (Ord. 1011/2011 art 3; alineatul 4)

5. Corespondenţa se va prezenta Direcţiei Sanitare Teritoriale (vor fi documentele oficiale cu antet şi semnatură emise de clinici, în original sau transmise, după caz, prin fax ori prin e-mail în formă scanată) în termen de maximum 7 zile lucrătoare (de la data acordului de tratament/transplant primit de Comisia Teritorială) şi vor cuprinde cel puţin următoarele detalii :
– Numele clinicii
– Adresa
– Persoană de contact
– Telefon; Fax; E-mail
– Numărul de cont bancar
– Numele si prenumele pacientului
– Diagnosticul
– Costul evaluării medicale a pacientului
– Costul procedurii terapeutice aplicate
– Costul evaluării medicale a pacientului post tratament
– Cost/zi de spitalizare
– Cost total
– Condiţiile de plată a tratamentului
– Data programării pacientului pentru internare la tratament/transplant (Ord. 1011/2011 art 3; alin. 4, alin. 5 si alin. 6)

6. În cazul unor urgenţe medicale, pe baza recomandărilor Comisiilor de specialitate teritoriale şi a aprobării comisiei din cadrul Ministerului Sănătăţii, pacientul poate efectua tratamentul în străinătate pe cheltuiala sa, urmănd ca in termen de 3 zile de la întoarcerea în ţară, pe baza documentelor justificative, să solicite Direcţiei Sanitare Teritoriale decontarea cheltuielilor pentru acoperirea costurilor tratamentului/transplantului, spitalizării şi transportului pacientului.

ATENŢIE: decontarea retroactivă este posibila doar dacă a existat o aprobare prealabilă.

7. Pacientul (ruda/reprezentatul legal) la întoarcerea în ţara are obligativitatea de a prezenta Direcţiei Sanitare Teritoriale, în maximum 3 zile de la întoarcere, documentele justificative ale sumelor acordate pentru efectuarea tratamentului/transplantului

8. Pacientul are obligatia sa se prezinte la medicul curant care i-a recomandat tratamentul în strănătate, în termen de 14 zile lucrătoare de la întoarcerea în ţară sau la fiecare programare. (Ord. 1011/2011 art 12; alin. 1)

9. În cazul decesului pacientului, familia acestuia are obligaţia să anunţe Direcţia Sanitară Teritorială în termen de 7 zile, în vederea întocmirii decontului de cheltuieli.

Administraţiile statului:

1. Direcţia Sanitară teritoriala are obligaţia de a transmite Comisiei de specialitate teritoriale dosarul pacientului, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data depunerii de către pacient a tuturor documentelor dosarul pacientului. (Ord.1011/2011 art. 3; alin. 3)

2. Comisia teritorială va examina pacientul şi va decide oportunitatea trimiterii la tratament în străinătate
a. Comisia de specialitate comunică decizia în scris Direcţiei Sanitare teritoriale, în maximum 7 zile lucrătoare de la examinarea pacientului. (Ord. 1011/2011 art 4; alin. 3)
– În cazul în care Comisia de specialitate decide necesitatea trimiterii pacientului pentru tratament în străinătate, aceasta va comunica decizia Direcţiei Sanitare teritoriale în termen de o zi lucrătoare de la finalizarea examinarii cazului. (Ord. 1011/2011 art 4; alin. 2)
– În cazul respingerii, Comisia teritoriala comunică decizia Direcţiei Sanitare teritoriale, care anuntă pacientul în termen de 2 zile lucrătoare, cu recomandare de tratament în cadrul unui spital din România (Ord. 1011/2011 art 4; alin. 4)
b. Comisia de specialitate stabileşte clinicile ce urmează a fi contactate în vederea obţinerii ofertelor de preţ

3. Corespondenţa cu clinicile recomandate de Comisia teritorială se va realiza de către:
a. Direcţia Sanitară teritorială sau,
b. în urma unui angajament scris, de către pacient (ruda/reprezentantul legal). În urma corespondenţei cu clinicile se vor obţine:
– programarea la tratament/transplant
– costul
– condiţiile de plata a tratamentului/transplantului

În situaţia în care în termen de 7 zile lucrătoare niciuna dintre clinici nu răspunde cererii sau răspunsurile sunt negative, Direcţia Sanitară teritorială anuntă in termen de maximum 2 zile lucrătoare de la primirea raspunsului Comisia de specialitate teritorială şi aceasta nominalizează alte clinici. (Ord. 1011/2011 art 3; alin. 4, alin. 7)

4. Direcţia Sanitară teritorială trimite Direcţiei generale de asistenţa medicală din cadrul Ministerului Sănătăţii dosarul întocmit în funcţie de nivelul de urgenţa, în termen de cel mult 24 de ore de la data primirii ofertelor de preţ de la clinici. (Ord. 1011/2011 art 4; alin. 5) Dosarul va cuprinde răspunsul a cel puţin două clinici recomandate şi dovezi privind iniţierea corespondenţei cu toate clinicile recomandate de Comisia de specialitate teritorială.
a. Cazurile de urgenţă medicală sau cu risc vital crescut (major) vor fi trimise către Ministerul Sănătăţii, ăn termen de 7 zile lucrătoare de la data primirii procesului verbal cu clinicile de la Comisia teritoriala de către Direcţia Sanitară teritorială. (Ord. 1011/2011 art 3; alin. 8)
b. Cazurile care nu sunt consemnate de către comisia de specialitate teritorială cu nivelul de prioritate urgenţa medicală sau risc vital crescut (major) vor fi trimise către Ministerul Sănătăţii, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii procesului verbal ce nominalizează clinicile de la Comisia teritorială de către Direcţia Sanitară teritorială (Ord. 1011/2011 art 3; alin. 9)

ATENŢIE: Dosarul va primi un număr de intrare la Ministerul Sănătăţii, pe care pacientul trebuie să-l solicite şi să-l cunoască pentru a putea cere detalii despre stadiul dosarului său.

5. Directţa de Sănătate Publică are obligativitatea de a informa Ministerul Sănătăţii în cazul în care apar disfuncţionalităţi care întârzie întocmirea dosarului cu mai mult de 22 de zile lucrătoare, urmând ca Ministerul Sănătăţii să intervină, în maximum 2 zile lucrătoare de la înregistrarea informării. (Ord. 1011/2011 art 4; alin. 9)

6. Decizia trimiterii la tratament în străinătate este adoptată după examinarea dosarului de către o comisie a Ministrului Sănătăţii. Comisia trebuie să ia o decizie pe care să o comunice Direcţiei de Sănătate Publică în maximum 20 de zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului la Ministerul Sănătăţii.

7. În cazul în care solicitările de finanţare depăşesc fondurile alocate lunar de Ministerul Sănătăţii, criteriile de prioritate sunt:
– riscul vital legat de evoluţia bolii
– beneficiul estimat pentru bolnav (Ord. 1011/2011 art 5; alin. 5)

8. După aprobarea dosarului de către comisia Ministerului Sănătăţii, dosarul va fi înaintat, după caz, Ministerului Muncii, dacă acesta va suporta o parte din cheltuieli sau direct Guvernului, pentru emiterea Hotărârii de Guvern.

9. Hotărârea de Guvern va fi publicată în Monitorul Oficial, iar Ministerul Sănătăţii va înainta o adresă Direcţiei Sanitare teritoriale, care va face plata către clinica selectata.

10. Cheltuielile de deplasare pentru însotitorii bolnavilor sunt decontate doar pentru minorii cu vârste cuprinse între 0-6 ani. (Ord. 1011/2011 art 4; alin. 8)

Vezi și cazuri individuale